• VIDAUBAN, Var, octobre 1969 <span>[PH1045]</span>
 • VIDAUBAN, Var, octobre 1969 <span>[PH1084]</span>
 • CADENET, Vaucluse, août 1981 <span>[PH1114]</span>
 • CORSE, juin 1988 <span>[PH1175]</span>
 • SAINTE ORSE, Dordogne, août 1981 <span>[PH1176]</span>
 • MULHOUSE, Place de la Paix, 1995 <span>[PH1177]</span>
 • BRETAGNE, mars 1980 <span>[PH1178]</span>
 • SAINTE ORSE, Dordogne, août 1981 <span>[PH1179]</span>
 • MULHOUSE, Grand'rue, 1982 <span>[PH1180]</span>
 • Sud-Ouest, 1980 <span>[PH1181]</span>
 • ALSACE, mars 1981 <span>[PH1182]</span>
 • COLMAR, mars 1981 <span>[PH1183]</span>
 • MENTON, jillet 1981 <span>[PH1184]</span>
 • FLORAC, Lozère, août 1981 <span>[PH1185]</span>
 • FLORAC, Lozère, août 1981 <span>[PH1186]</span>
 • FLORAC, Lozère, août 1981 <span>[PH1187]</span>
 • RIGNAC, Aveyron, août 1981 <span>[PH1188]</span>
 • SARLAT, Dordogne, août 1981 <span>[PH1189]</span>
 • BRESSE, 1989 <span>[PH1190]</span>
 • ROMORANTN, mai 1989 <span>[PH1191]</span>
 • MEYRUEIS, Lozère, août 1981 <span>[PH1192]</span>
 • SAUTERNES, août 1990 <span>[PH1193]</span>
 • BIARRITZ, avril 1981 <span>[PH1194]</span>