• LES MEYAS, mars 2012 <span>[PH1151]</span>
 • SOYANS, mai 2012 <span>[PH1152]</span>
 • LES MEYAS, mai 2013 <span>[PH1153]</span>
 • POËT CELARD, mai 2012 <span>[PH1154]</span>
 • POËT LAVAL, mars 2013 <span>[PH1155]</span>
 • BOURDEAUX, mars 2012 <span>[PH1156]</span>
 • BOURDEAUX, mai 2012 <span>[PH1157]</span>
 • DIEULEFIT, mai 2013 <span>[PH1158]</span>
 • SAOU, mai 2012 <span>[PH1159]</span>
 • POËT CELARD, mars 2012 <span>[PH1160]</span>
 • SOYANS, mai 2012 <span>[PH1161]</span>
 • SAOU, mai 2013 <span>[PH1162]</span>
 • SAOU, mai 2012 <span>[PH1163]</span>
 • BOURDEAUX, mai 2012 <span>[PH1164]</span>
 • SAOU, mai 2012 <span>[PH1165]</span>
 • SAINT NAZAIRE LE DESERT, mars 2013 <span>[PH1166]</span>
 • DIEULEFIT, mai 2013 <span>[PH1167]</span>
 • BOURDEAUX, mars 2013 <span>[PH1168]</span>
 • DIEULEFIT, mars 2013 <span>[PH1169]</span>
 • BOURDEAUX, mars 2013 <span>[PH1170]</span>
 • GORGES DE L'OMBEZE, mai 2013 <span>[PH1171]</span>
 • PONT DE BARRET, mai 2013 <span>[PH1172]</span>
 • LE ROUBION, mai 2013 <span>[PH1173]</span>
 • GORGES DE L'OMBEZE, mai 2013 <span>[PH1174]</span>